Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH

  • administratorem danych osobowych uczniów jest (Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego „LABOR-S” Bogusław Lesiuk ul. Lwowska 32 34-100 Wadowice)
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  • każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego „LABOR-S” Bogusław Lesiuk

tel. 33 82 348 82,
biuro@labor-szkolenia.pl